UF-5 滾珠架
型號 Unibear 主滾珠材質 基本額定載重 滾珠架 (鋁架) 滾珠架 (尾飾蓋)
UF-5C F-5C SWRM12 10kg EF2040-4 ENC2040-4G
UF-5S F-5S SUS440C 10kg
UF-5J F-5J POM 5kg

型號 尺寸(mm)
Type P(Pitch) L L1 H H1 H2 D D1 A A1 a
UF-5○ 50 50~2000 25 40 20 2.3 78 40 位置可任意變更 60 6
  • 架台長度超過2000以上亦可訂製。
  • 固定Pitch可任意變更。
訂購範例
型號 - P(Pitch) - L(長度)
UF-5C - 50 - 600
 
固定架套件說明
型號 托架套件內容
UF-5-BR UF-5 series用托架+固定螺絲+固定用後置螺帽
 
額外固定架訂購方式
型號 - 型號 數量
UF-5 - BR 2
※附屬的四套固定架不足時請訂購。